Khi tất cả cùng chung 1 nhịp đập. Đơn giản nhưng rất đẹp 🇻🇳️…

Khi tất cả cùng chung 1 nhịp đập. Đơn giản nhưng rất đẹp 🇻🇳❤️ cmt ảnh lớp bạn về xem 😁

#sd #18photo

Bạn nghĩ sao?

251 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

#cfs14240 “BENEDICT CUMBERBATCH ĐANG ĐƯỢC OVERRATED QUÁ ĐÀ? Opinion time! Mình gửi cfs này…

#cfs14240 “BENEDICT CUMBERBATCH ĐANG ĐƯỢC OVERRATED QUÁ ĐÀ? Opinion time! Mình gửi cfs này…

Đừng làm ảnh Pele dự đoán nữa nha, mang tiếng lắm

Đừng làm ảnh Pele dự đoán nữa nha, mang tiếng lắm